Get Adobe Flash player

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Sulęcinie  jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Sulęcińskiego w sprawach polityki rynku pracy.

Rada działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (Jednolity tekst: Dz. U. z 2015r., poz.149 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630).


W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sulęcinie  wchodzą osoby powołane przez Starostę Sulęcińskiego spośród działających na terenie powiatu:

 • Terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.
 • Terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.
 • Społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych.
 • Organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Starosta może powoływać w skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady. 


Do zakresu działania powiatowych rad rynku pracy należy w szczególności:

 • Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie.
 • Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.
 • Opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania.
 • Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.
 • Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy.
 • Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy.
 • Opiniowanie:
  • celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności: liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób; zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową; koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
  • proponowanych przez Starostę zmian realizacji programów specjalnych;
  • celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja biorąc pod uwagę w szczególności: kryteria doboru bezrobotnych; zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
  • opiniowanie umorzenia różnych należności (nienależnie pobrane świadczenia, refundacje kosztów wyposażenia nowych stanowisk pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej) i innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy


Kadencja obecnie działającej  rady zatrudnienia trwa 4 lata, tj. od 01.09.2015 roku do 31.08 2019 roku. Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy odbywają się co najmniej raz na kwartał.


Przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sulęcinie jest Prezes Związku Pracodawców "Przedsiębiorczość" w Sulęcinie – Pan Krzysztof Kononowicz. Zadaniem Przewodniczącego jest kierowanie pracami Rady, a w szczególności:

 • Ustalanie przedmiotu i terminu obrad Rady.
 • Przewodniczenie obradom Rady.
 • Reprezentowanie Rady w stosunku do innych organów i instytucji.
 • Zapraszanie na posiedzenia Rady przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Radzie.
 • Inicjowanie i organizowanie prac Rady.Rada Rynku Pracy wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia Rady. Uchwały w sprawach opinii Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Rady.


Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie odpowiada za techniczną obsługę Rady.


Członek rady rynku pracy może zostać odwołany:

 • Na wniosek organu lub organizacji, która zgłosiła kandydaturę członka rady.
 • Z inicjatywy starosty, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły kandydaturę na członka rady.Skład Rady powołanej Zarządzeniem Nr 51/2015 Starosty Sulęcińskiego z dnia 01 września 2015 roku oraz Zarządzeniem nr 54/2015 Starosty Sulęcińskiego z dnia 11 września 2015 r. przedstawia się następująco: 

 

Przedstawiciele organizacji pracodawców:

 • Krzysztof Kononowicz - Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
 • Jarosław Litka - Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.


Przedstawiciele organizacji związkowych:

 • Dorota Zawadzka – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy SOLIDARNOŚĆ
 • Zbigniew Dauksza – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych


Przedstawiciele społeczno-zawodowych organizacji rolników:

 • Edward Sosulski – Lubuska Izba Rolnicza w Zielonej Górze


Przedstawiciele organów jednostek samorządu terytorialnego:

 • Tomasz Prozorowicz,
 • Irena Szpulak

. 

Powiat Sulęciński Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Portal Funduszy Europejskich_logo_50_Lubuskie-Warte-Zachodu .


Copyright © 2011. All Rights Reserved.

Our website is protected by DMC Firewall!