Get Adobe Flash player

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne - ogólne zasady organizacji

Podstawa prawna:

Art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008r.  Nr 69 poz. 415 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U Nr 210, poz. 1745) 

Prace społecznie użyteczne - prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględnia się wiek bezrobotnego, stan jego zdrowia oraz, w miarę możliwości, posiadane kwalifikacje.

Kierownik ośrodka pomocy społecznej na podstawie zawartego porozumienia sporządza listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy i przesyła ją do właściwego miejscowego powiatowego urzędu pracy.

Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej gdyż między podmiotem, w którym są organizowane prace a osobą bezrobotną nie nawiązuje się żaden stosunek pracy. Jest to równoznaczne, z tym, że ma obowiązek informowania urzędu pracy o zaprzestaniu wykonywania prac społecznie użytecznych, podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, stawiania się w wyznaczonych terminach w powiatowym urzędzie pracy. W okresie wykonywania prac społecznie użytecznych bezrobotny przestrzega ustalonego w miejscu wykonywania pracy porządku i dyscypliny oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prace społecznie użyteczne wykonywane są w miejscu zamieszkania lub pobytu bezrobotnego w wymiarze 10 godzin tygodniowo. W okresie wykonywania prac społecznie użytecznych bezrobotnemu przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6,80 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac, świadczenie jest wypłacane przez gminę, w którym organizowane są prace, w okresach miesięcznych z dołu. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym także za okres udokumentowanej niezdolności do pracy,

Osoba, która:

  1. odmówi udziału,
  2. po skierowaniu nie podejmie prac społecznie użytecznych,
  3. z własnej winy przewie udział w tych pracach

zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:

  1. 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
  2. 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
  3. 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

. 

Powiat Sulęciński Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Portal Funduszy Europejskich_logo_50_Lubuskie-Warte-Zachodu .


Copyright © 2011. All Rights Reserved.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!