Get Adobe Flash player

Informacja

Poradnictwo zawodowe

PORADNICTWO ZAWODOWE
 
Poradnictwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy i klient pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy, tworzą m.in. Indywidualny Plan Działania.
 
Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu: 
 1. bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na:
  • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
  • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych
  • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
  • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;
 2. pracodawcom pomocy:
  • w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.
 
Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:
 • dostępności;
 • dobrowolności;
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • bezpłatności;
 • poufności i ochrony danych.
 
Poradnictwo zawodowe jest świadczone w formie porady indywidualnej lub grupowej. 
 
Poradnictwo indywidualne - przez które należy rozumieć bezpośredni kontakt z doradcą zawodowym, który stosuje postępowanie wspomagające proces podejmowania decyzji zawodowej przez bezrobotnego lub poszukującego pracy, wykorzystując procedury i techniki rozmowy doradczej, motywuje klienta do swobodnego wypowiadania się oraz aktywnego współdziałania w rozwiązywaniu jego problemów,
 
Poradnictwo grupowe – przez które należy rozumieć sposób pracy z grupą ludzi, którzy mają możliwość dokonania samooceny oraz rozwijania umiejętności podejmowania decyzji związanych z planowaniem swojej kariery zawodowej. 
 
W ramach poradnictwa zawodowego są inicjowane, organizowane i prowadzone szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.
Pomoc w poszukiwaniu pracy polega na przygotowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia. Odbywa się ona poprzez:
 • Szkolenie, które przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, są zniechęcone dotychczasowym brakiem pozytywnych efektów swoich działań, chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej. Udział w szkoleniu umożliwia odkrycie własnych mocnych i słabych stron, poznanie szans i zagrożeń występujących na współczesnym rynku pracy oraz pomaga w przygotowaniu do rozmów z pracodawcami. Szkolenie trwa 3 tygodnie, pierwsze dwa tygodnie to zajęcia warsztatowe, trzeci tydzień szkolenia to aktywne poszukiwanie pracy oraz uczestnictwo we wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana doświadczeń oraz wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie poszukiwania pracy. Każda osoba zarejestrowana w Urzędzie i uczestnicząca w szkoleniu nabywa prawo do stypendium szkoleniowego oraz do zwrotu kosztów dojazdu jeśli szkolenie odbywa się po za miejscem zamieszkania.
 
Przykładowe tematy zajęć:
 • Jak zaistnieć na dzisiejszym rynku pracy,
 • Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy,
 • Nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
 • Przyjazny komputer,
 • Dokumenty aplikacyjne,
 • Przedsiębiorczość,
 • Poczucie własnej wartości,
 • Rozmowa kwalifikacyjna,
 • Arteterapia sposobem na stres.
 
Poradnictwo zawodowe umożliwia:
 • bezpłatny dostępu do Internetu,
 • skorzystanie z poczty elektronicznej przy wysyłaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • dostęp do stron internetowych z ofertami pracy,
 • skorzystanie ze sprzętu komputerowego w celu:
  • redagowania dokumentów aplikacyjnych,
  • drukowania.
 • dostęp do informacji o aktualnych ofertach szkoleniowych,
 • redagowanie dokumentów pomocnych przy poszukiwaniu pracy. 
 

Więcej informacji można uzyskać: 

Osobiście w pokoju  nr  14 i 22

pod nr telefonu 95 755 2336 w. 34,35,16

 

Spotkanie z Panią Reginą Gebhardt-Hille z Niemieckiego Urzędu Pracy

W dniu 08.06.2011r. odbyło się spotkanie z Panią Reginą Gebhardt-Hille z Niemieckiego Urzędu Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne z Doradcą zawodowym i Pośrednikiem pracy w Torzymiu (2011-06-20)

 

W dniu 20 czerwca 2011 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Torzymiu odbyło się spotkanie informacyjne z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie.

Czytaj więcej...

. 

Powiat Sulęciński Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Portal Funduszy Europejskich_logo_50_Lubuskie-Warte-Zachodu .


Copyright © 2011. All Rights Reserved.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd