Get Adobe Flash player

Zezwolenie na pracę wymagające informacji starosty

Zezwolenia na pracę są wydawane przez wojewodów na wniosek pracodawcy (wyjątek: zezwolenie typu S, które wydaje starosta). Zezwolenie określa pracodawcę, stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca (nie dotyczy to zezwolenia typu S), najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku, wymiar czasu pracy oraz okres ważności zezwolenia. Wniosek o wydanie zezwolenia składa się w postaci formularza oraz dołącza do niego określone dokumenty.

Aby cudzoziemiec mógł wykonywać legalnie pracę w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę musi posiadać tytuł pobytowy, z którym może wiązać się uprawnienie do wykonywania pracy w Polsce; o tytuł pobytowy ubiega się sam cudzoziemiec.

Istnieje 6 rodzajów zezwoleń na pracę (A,B,C,D,E i S). Procedury i kryteria wydawania zezwoleń różnią się w zależności od typu zezwolenia.

Zezwolenie na pracę nie może być wydane, jeżeli podmiot powierzający pracę nie spełnił wymogów dot. udzielenia zezwolenia na pracę lub był karany za określone przestępstwa lub wykroczenia. Zezwolenie na pracę nie może być wydane także, jeżeli cudzoziemiec nie spełnia określonych wymogów, jeżeli został ukarany za określone przestępstwa lub jeżeli jego dane osobowe zostały umieszczone w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany.

Organ może także odmówić wydania zezwolenia, jeżeli z okoliczności wynika, że celem wnioskodawcy nie jest powierzenie pracy cudzoziemcowi lub celem cudzoziemca nie jest wykonywanie pracy, lub wnioskodawca nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy (np. nie posiada środków na pokrycie zobowiązań wynikających z powierzenia pracy, nie prowadzi działalności uzasadniającej powierzenie pracy, zalega z odprowadzaniem składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, zalega z uiszczeniem podatków).

W przypadku decyzji odmownej, podmiot ma możliwość odwołania się do organu drugiej instancji – ministra właściwego do spraw pracy.

ZEZWOLENIA WYDAWANE SĄ PRZEZ WOJEWODĘ

W przypadku zezwolenia typu A:

Typ A - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba znajduje się na terenie RP.

Pracodawca co do zasady musi uzyskać informację starosty o lokalnym rynku pracy, która potwierdza brak możliwości zrealizowania jego potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy (tzw. test rynku pracy).


Jak uzyskać informację starosty?
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa do urzędu pracy właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca:
1. ofertę pracy (formularz oferty pracy dostępny na stronie http://pupsulecin.pl). Kody i nazwy zawodów można znaleźć na stronie: – http://psz.praca.gov.pl
2. wniosek o wydanie informacji starosty (pobierz wniosek.rtf lub wniosek.pdf),
- a w przypadku osoby działającej w imieniu podmiotu upoważnienie (pobierz upoważnienie.rtf lub upoważnienie.pdf)


Procedura postępowania Urzędu ze zgłoszoną ofertą pracy:

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie w imieniu starosty:

 1. przyjmuje od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi ofertę pracy;
 2. niezwłocznie sprawdza, czy wśród osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy są kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie pracy - niezaniżone lub niezawyżone w stosunku do pracy, którą ma wykonywać cudzoziemiec (test rynku pracy);
 3. informuje podmiot składający ofertę pracy o liczbie kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy;
 4. w uzgodnieniu z podmiotem składającym ofertę pracy kieruje do niego kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy;
 5. dokonuje analizy wysokości proponowanego wynagrodzenia w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia w takim samym lub porównywalnym zawodzie lub rodzaju pracy;
 6. wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi informację starosty w terminie:
  • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji 
  • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zezwolenie typu A wydawane jest na okres do 3 lat, jednak okres ten może być skrócony, według kryteriów określonych w lokalnych uregulowaniach, tj. wydawanych przez wojewodę tzw. kryteriach wojewódzkich.

W niektórych sytuacjach uzyskanie ww. informacji starosty nie jest wymagane. Dotyczy to m.in.:

 • stanowisk lub zawodów określonych w tzw. kryteriach wojewódzkich wydawanych przez wojewodę,
 • obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy wykonujących prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa,
 • przedłużenia zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca na tym samym stanowisku,
 • obywateli ww. 6 krajów, którzy do tej pory pracowali na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy w ramach umowy o pracę przez przynajmniej 3 miesiące i podmiot powierzający im pracę chce kontynuować współpracę (także w ramach umowy o pracę),
 • trenerów lub sportowców wykonujących pracę na rzecz klubu sportowego.

 

Wniosek o wydanie informacji starosty
Data modyfikacji:     ||    Wielkość: 48.26 KB    ||    Pobrany: 21          Pobierz

Wniosek o wydanie informacji starosty
Data modyfikacji:     ||    Wielkość: 417.08 KB    ||    Pobrany: 11          Pobierz

Upoważnienie do reprezentowania firmy przed PUP
Data modyfikacji:     ||    Wielkość: 42.07 KB    ||    Pobrany: 14          Pobierz

Upoważnienie do reprezentowania firmy przed PUP
Data modyfikacji:     ||    Wielkość: 259.9 KB    ||    Pobrany: 12          Pobierz

. 

Powiat Sulęciński Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Portal Funduszy Europejskich_logo_50_Lubuskie-Warte-Zachodu .


Copyright © 2011. All Rights Reserved.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!